Brandon Baltes outspoken from Missouri. Americas Future