BNGO Pattents Bionano Genomics Eirk Holmlin September 16 2021

https://www.youtube.com/watch?v=HNeFSMoDYbM